Wie wij zijn

Doel
Na de gemeentelijke herindeling kwamen de burgers in de voormalige gemeente Dwingeloo en de gemeente (inclusief de politieke partijen) verder van elkaar af te staan. Om dit hiaat op te vullen is in januari 2003 onze vereniging opgericht.
Geen politieke groepering, maar zoals het in de statuten staat:
“De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van de dorpen/buurtschappen, voor zover gelegen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Dwingeloo en van de inwoners van deze dorpen/buurtschappen. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door het bepleiten en verdedigen van de belangen bij de daarvoor in aanmerking komende instanties.”

Positie t.o.v. verschillende instanties.
De belangrijkste instantie daarbij is de gemeente Westerveld, maar er zijn ook contacten met o.a. de woningstichting Actium, de Provincie Drenthe en de politie.

In het convenant, dat de gemeente met onze vereniging heeft afgesloten, staat o.a.:

• Het voeren van gestructureerd overleg tussen het college van B&W en de vereniging.
• Ontwikkelingen met directe invloed op woon- en leefomgeving worden in een vroegtijdig stadium met de vereniging besproken, door oriënterende gesprekken voordat er plannen gemaakt worden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede regionale spreiding. Wij zoeken nog betrokken inwoners die het bestuur van Dorpsbelangen Dwingeloo willen aanvullen. Wilt u meedenken en meepraten over zaken die in Dwingeloo spelen? U bent van harte welkom.

Lidmaatschap en contributie
De contributie van de vereniging is slechts € 2,50 per jaar, als er tenminste een machtiging getekend wordt; anders wordt een toeslag van € 0,70 in rekening gebracht. Per huisadres kunnen meerdere personen lid worden, want het gaat om een persoonlijk lidmaatschap. De minimum leeftijd is 18 jaar. Download het aanmeldingsformulier om je aan te melden als lid.

[documents]