Wat zijn uw Ideeën voor locatie oude brandweerkazerne en huidige locatie Storkschool?

” Rik Boelm heeft een tekening gemaakt van het gebouw voor de locatie Storkschool”

Tijdens de woonbeurs van 21 en 22 maart 2014 in Over Entinghe heeft Dorpsbelangen de bezoekers gevraagd mee te denken over de volgende vragen:

’Wat moet er op de locatie van de oude brandweerkazerne komen?’

en

‘Wat moet er komen op de locatie van de huidige W.A. Storkschool na verplaatsing van de school?

Aanleiding voor deze vragen is de roep in de discussies rondom de dorpsvisie om meer seniorenwoningen in Dwingeloo. Daarnaast heeft de gemeente dorpsbelangen gevraagd om te bekijken of we als dorp een tweede traject zoals de starterswoningen zouden willen opzetten voor invulling van de locatie van de oude brandweerkazerne. We hebben aangegeven dit in samenhang met de locatie Storkschool te willen bezien en we hebben tot september 2014 de tijd gevraagd om de behoefte te inventariseren en om iets op te zetten. Tijdens de woonbeurs hebben veel mensen hun ideeën gegeven en er zijn 22 reacties op papier gegeven op de vragen. Van deze 22 hebben 9 personen aangegeven een groep te willen vormen om verder te denken over de invulling van deze ideeën. Dorpsbelangen zal deze groep bij elkaar halen en zo de start organiseren.

De uitkomsten kunt u lezen in de bijlage hieronder.

Rik heeft de voorzet gegeven. Wij zijn ook benieuwd welke ideeën u heeft!  U kunt uw ideeën hieronder kwijt of op info@dorpsbelangendwingeloo.nl 

[documents]

 

Concept dorpsvisie Dwingeloo

Eind 2013 zijn een tweetal avonden gehouden in Over Enthinge waar gesproken is over de dorpsvisie Dwingeloo. Dit is een kijk op de toekomst van bewoners van de oude gemeente Dwingeloo, dus Dwingeloo en omstreken. Voor de komende 20 jaar is een visie gemaakt op wonen, werken, zorg en samenleven in en om Dwingeloo. Deze visie is nu in concept klaar. De werkgroep is benieuwd naar aanvullingen van inwoners, bedrijven en verenigingen. Reacties kunnen tot 20 februari worden doorgegeven aan Dorpsbelangen Dwingeloo, via het onderstaande contactformulier, mail (info@dorpsbelangendwingeloo.nl) of per post. De concept visie ligt ook ter inzage in Over Entinghe en in de Weyert

Download concept dorpsvisie Dwingeloo januari 2014

Discussieavonden Dorpsvisie: 19 en 26 november 2013

Op 19 en 26 november zijn er discussieavonden over onze visie op Dwingeloo en omliggende dorpen en streken. De avonden zijn in Over Enthinge en starten om 19.00 uur. De dorpsvisie is een visie op de toekomst. Het is een startpunt op basis waarvan plannen kunnen worden uitgevoerd. De dorpsvisie geeft richting aan de ontwikkelingen in de dorpskern en de omliggende buurtschappen. Hierbij moeten wij vooruitdenken over de bredere maatschappelijke en economische ontwikkelingen om ons heen voor de komende 15 tot 20 jaar.

De eerste avond op 19 november gaat over samenleven, zorg en welzijn. De tweede avond op 26 november gaat over  werken, recreatie, wonen en infrastructuur. Wij willen graag met zoveel mogelijk mensen samen de mogelijke ontwikkelingen bespreken en onze visie daarop maken.

 Op 19 november zal wethouder Mw. A. Kleine Deters een overzicht geven van de ontwikkelingen voor samenleven, zorg en welzijn binnen de gemeente. Daarnaast zal zij het gemeentelijk beleid en de kaderstelling schetsen. Daarna discussiëren wij over de verschillende onderwerpen: zorg en welzijn, sociale begeleiding, welzijn en veiligheid, kunst en cultuur, onderwijs en kinderopvang, evenementen en dorpskracht.

Op 26 november zal wethouder K. Smidt een inleiding houden en komen de onderwerpen werken, recreatie, wonen en infrastructuur aan bod.

Op basis van de discussieavonden maakt de werkgroep een concept dorpsvisie  die ter inzage wordt gelegd zowel fysiek op samenkomstlocaties als digitaal via de website. We verzamelen de inbreng op deze conceptversie. Als er ingrijpende wijzigingen zijn leggen wij deze eerst weer voor aan alle inwoners.

Dorpsvisie Dwingeloo

Dorpsbelangen Dwingeloo is in samenwerking met de Handelsvereniging en het Platform Verenigingen en Voorzieningen bezig met het opstellen van een Dorpsvisie. Binnenkort zullen wij een aantal thema-avonden organiseren waarbij de verschillende onderdelen van de dorpsvisie worden belicht. Wij zien u graag als aanwezig op deze avonden om input te leveren voor de dorpsvisie. Houdt u de kranten, deze website en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven!

Dwingeler Stroom

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2013 is er enthousiast gereageerd om verder onderzoek uit te voeren naar het opzetten van een energiecoöperatie van en voor Dwingeloo. Het doel van de coöperatie is meerledig:

  1. Zelf duurzame energie produceren en leveren
  2. Lagere kosten voor energie dan uw huidige aanbieder u biedt
  3. Eventuele winsten herinvestering in de eigen regio
  4. Bijdragen aan meer werkgelegenheid in de regio

Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen op prive- en bedrijfsgebouwen.

De komende periode zullen wij ons verder bezig houden met de haalbaarheid van dit plan en hierbij zullen wij ook de inventarisaties onder de inwoners van Dwingeloo e.o. voor het samenstellen van de dorpsvisie gebruiken als informatiebron.